Dyscypliny jeździeckie

Western Riding, reinin­g co to jest?

Western Riding, reinin­g. Zanim Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) zdecydowała o uznaniu jed­nej z kon­ku­ren­cji wester­no­wych reinin­gu za ofi­cjal­ną styl western ist­niał głównie w Stanach Zjednoczonych i innych kra­jach. To jednak popularność tej dyscypliny w wie­lu kra­jach Europy wymu­si­ła na FEI decy­zje o uznanie jed­nej z kon­ku­ren­cji wester­no­wych reinin­gu za ofi­cjal­ną. Było to w kwietniu 2000 roku. W tym czasie reining upra­wia­ło ok.80 tyś. zawod­ni­ków w 60 kra­jach świa­ta.

Styl western to nie tylko reining

Styl western to nie tylko reining, to także kilkanaście innych kon­ku­ren­cji mają­cych wspól­ne korze­nie: pra­cę kow­bo­jów na ran­czach przy wypa­sa­niu bydła na bez­kre­snych zie­miach ame­ry­kań­skie­go zacho­du. Elementy tej pra­cy, spo­sób jaz­dy na kow­boj­skich koniach dały pod­sta­wy do okre­śle­nia zasad tych kon­ku­ren­cji. Wszyst­ko zaczę­ło się, gdy kow­bo­je pra­cu­ją­cy na ran­czach, po pra­cy zaczę­li rywa­li­zo­wać mię­dzy sobą, popi­su­jąc się spraw­no­ścią jaz­dy na swo­ich koniach. Do tej pory ulu­bio­nym spraw­dzia­nem dla kow­bo­jów był wyścig na ćwierć mili po głów­nych ulicz­kach miast Dzikiego Zachodu. Od tych wyścigów wzię­ła nazwę naj­licz­niej­sza obec­nie na świe­cie rasa koni American Quarter Horse.

Konkurencje western dzie­lą się na szyb­ko­ścio­we, tech­nicz­ne i pra­cę z bydłem. Konkurencje szyb­ko­ścio­we to Barrel Racing i Pole Bending, kon­ku­ren­cje tech­nicz­ne to Reining, Western Pleasure, Western Riding, Western Horsemanship, Trail, a kon­ku­ren­cje z bydłem to Team Penning, Cutting i Working Cow Horses.

Co to jest Western Riding?

Styl jazdy konnej wywodzący się z potrzeby użytkowania koni przez mieszkańców kontynentu amerykańskiego, podczas pracy na farmach i ranczach. W porównaniu do klasycznego (tzw. angielskiego) stylu jazdy, Western Riding różni się sposobem wyszkolenia konia i jazdy na nim, jak i również sprzętem jeździeckim i strojem. Jazda w tym stylu odbywa się na zupełnie luźnych wodzach, w subtelnej i delikatnej komunikacji. Prowadzenie konia odbywa się na zasadach Neck Reining (przykładanie wodzy do szyi konia) dając efekt komunikacji z koniem przy użyciu jednej ręki.

Co to jest Trail?

Konkurencja techniczna, wymagająca skupienia i precyzji zarówno od konia, jak i jeźdźca. Jeździec pokonuje przeszkody, które może spotkać na co dzień. Tor przejazdu powinien być ułożony w taki sposób, by pokazać konia w trzech chodach (stęp, kłus, galop) pomiędzy przeszkodami jako element manewru, a jakość chodu i jego kadencja podlega ocenie w ramach punktacji manewru. Polega ona na ocenie konia pokonującego przeszkody; w ocenie tej brany jest pod uwagę sposób ich pokonania, odpowiedź na pomoce jeźdźca oraz jakość ruchu konia

Co to jest Pleasure?

Konia do konkurencji pleasure cechują płynne chody, naturalne ułożenie ciała oraz efektywny, swobodny wykrok we wszystkich chodach. Jego ruch powinien być płynny, zrównoważony o dobrej kadencji. Oceniając konia ważna jest jakość chodów i ich niezmienność. Konkurencja jest niezwykle barwna ze względu na zdobiony rząd oraz ubiór jeźdźca.

Co to jest Horsemanship?

W tej konkurencji jest oceniany jeździec jak i koń. Poprawny dosiad w tej konkurencji jest niezbędny, zła postawa zawodnika psuje cały wizerunek, a także utrudnia koniowi wykonywanie poprawnie manewrów. Sprawdza umiejętności jeźdźca i precyzje w wykonywanych manewrach, ustalonych wcześniej przez sędziego. Jeździec musi mieć postawę Pleasurową.

Co to jest Barrel Racing?

Dyscyplina w której koń i jeździec próbują w jak najkrótszym czasie ukończyć przejazd dookoła beczek. Jest to jedna z głównych dyscyplin szybkościowych na zawodach westernowych, rozgrywanych na całym świecie. Konkurencja łączy w sobie wysportowanie konia oraz umiejętności jeźdźca w bezpiecznym i zakończonym sukcesem manewrowaniu między trzema beczkami rozmieszczonymi w trójkącie na środku areny.

Co to jest Pole Bending?

Konkurencja szybkościowa, nazywana także wyścigiem pomiędzy tyczkami. Konkurencja równie widowiskowa jak Barrel Racing, jednak jest bardziej wymagająca dla konia. Tor do tej konkurencji składa się z 6 tyczek, ustawionych w odległości 6, 4 m od siebie. Zawodnik może rozpocząć przejazd z prawej lub lewej strony i dalej kontynuować odpowiednio slalomem. Strącenie tyczki lub zgubienie kapelusza w trakcie przejazdu powoduje przyznanie 5 sekund karnych

Typowe konie wykorzystywane w Western riding to:

  • Quarter Horse
  • Paint Horse
  • Palomino
  • Pinto
  • Appaloosa

 

Opracowanie własne WEGNews